SUPOR 8 Sep, 2022

คาวาซากิ เจ. วัน 1 แอล 85 ซีซี

kawasaki_J1L

คาวาซากิ เจ. วัน 1 แอล 85 ซีซีสัดส่วน

ความยาว xxx มม.

ความกว้าง xxxx มม.

ความสูง xxxx มม.

ช่วงล้อ xxxx มม.

น้ำหนัก xxx กก.

สมรรถนะ

ความเร็ว xxx กม./ชม.

มุมไต่ xx องศา

วงเลี้ยว xxxx มม.

ระยะเบรค x.xม. /xx กม./ ชม.